Inhoudelijk jaarverslag 2019

Dit jaarverslag schetst een beeld van doorgaande en nieuwe activiteiten van het Dharmahuis. Het laat ook ontwikkelingen zien. Deze lagen in 2019 vooral op het financiële en bestuurlijke vlak. De discussie hoe om te gaan met donaties riep vragen op over de hoogte van aan te houden reserves om risico’s op te vangen. Risico’s werden in beeld gebracht. Ook bleek een kader nodig om financiële wensen te kunnen beoordelen. Hiervoor maakten we dit jaar een begin met het formuleren van de missie van het Dharmahuis. Twee nieuwe bestuursleden versterkten het bestuur.

Lopende activiteiten
. Ook dit jaar werden wekelijkse zen cursussen verzorgd. Twee cursussen in Leeuwarden en één in Moddergat.
. Om mensen de gelegenheid te geven om kennis te maken met het zenboeddhisme organiseerde het Dharmahuis twee keer een introductiemiddag met aansluitend een introductiecursus. We weten ook dit jaar weer nieuwe mensen te bereiken.
. Drie keer per week was er de mogelijkheid om ‘s ochtends te mediteren. Dit blijkt in een behoefte te voorzien.
. In mei zijn we gestart met twee keer per week een tussen-de-middag meditatie. Deze is gericht op mensen die in de middagpauze willen mediteren.
. Twee zenochtenden werden aangeboden om langere tijd achtereen te mediteren.
. Ook dit jaar waren er de maandelijkse studiebijeenkomsten rond het boek “Zen-begin, eindeloos met zen beginnen” van Shunryu Suzuki.
. Het afgelopen jaar verschenen zes nieuwsbrieven. Hierin werden activiteiten van het Dharmahuis onder de aandacht gebracht van ruim 300 abonnees.
. Het jaar werd afgesloten met het wereldwijd mediteren voor vrede op oudejaarsdag.

Eenmalige activiteiten
. Als experiment organiseerde het Dharmahuis een natuurweek op een onbewoond schiereiland onder begeleiding van Tenjo osho. Vijf stille dagen met een meditatieprogramma en de mogelijkheid om de ware natuur van de deelnemers tot uitdrukking te brengen door middelen als tekenen en het schrijven van haiku’s. De ervaringen waren positief zodat de natuurweek in 2020 een vervolg krijgt.
. Een workshop van Cisca Matthes. Zij studeerde bij verschillende zenleraren en beoefende vipassana meditatie, yoga en qigong. Vanuit deze brede achtergrond vertelde zij over haar spirituele weg en maakte haar ervaringen voor de aanwezigen ervaarbaar.
. Drie keer heeft het Dharmahuis een schoolklas ontvangen voor informatie over het Boeddhisme.
. Ook dit jaar organiseerde het Dharmahuis weer een vriendenbijeenkomst als blijk van waardering voor de betrokkenheid en ondersteuning van de vrienden.

Netwerk
. Kleurrijk Friesland organiseert twee keer per jaar een kleurrijke activiteit waar afgevaardigden van de “grote” religies en levensbeschouwingen aan meedoen. Het Dharmahuis neemt hieraan deel als boeddhistische organisatie.

Publiciteit
. Publiciteit blijft een punt van aandacht. Het Dharmahuis streeft er naar om in Leeuwarden zichtbaar te zijn, om daarmee bereikbaar te worden voor mensen die geïnteresseerd zijn in zen. Het blijft een uitdaging om deze groep daadwerkelijk te bereiken. Ook dit jaar lukte dat in bescheiden mate, vooral door de aankondiging op het spandoek op de voorgevel van het pand.
. Het Dharmahuis plaatst regelmatig berichten op facebook.
. We werkten verder aan het verbeteren van onze website.

Bestuur
. Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar zeven keer.
. We konden twee nieuwe bestuursleden verwelkomen. Een algemeen bestuurslid en een op sociocratische wijze gekozen voorzitter.
. Besluiten werden genomen over het omgaan met donaties. Giften worden opgenomen in de exploitatie tenzij het geoormerkte donaties betreft. We maken we een wensenlijst voor mogelijke bestedingen. Om een verantwoorde financiële reserve vast te stellen hebben we gekeken wat mogelijke risico’s zijn die opgevangen moeten worden.
. Om een meerjarenbeleid te maken, hebben we in een brainstormsessie kernwaarden geformuleerd voor onze missie. De kernwaarden die uiteindelijk naar voren kwamen zijn sangha/gemeenschap, openheid en vreedzaamheid.
. Een verbeterde interne archivering heeft geresulteerd in een beveiligde pagina die alleen toegankelijk is voor bestuursleden. Verder wordt een besluiten- en actielijst bijgehouden.
. De agenda wordt voorbereid door de formele voorzitter en de spiritueel leider. De rol van spiritueel leider is verkend en zal in 2020 verder besproken worden.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Hervé Jamin
Secretaris: Lisette Durenkamp
Penningmeester: Eric Radstok
Spiritueel leider: Tenjo osho Schröder
Bestuurslid algemeen: Wilco Sinnema
Bestuurslid algemeen: Relinde van der Stouwe