Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 stond in het teken van de corona pandemie. Vanaf maart werden beperkende maatregelen van de overheid van kracht. Als Boeddhistische organisatie volgden we de maatregelen van de landelijke overheid, de adviezen van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) en de maatregelen die de Noorder Poort nam.

De corona pandemie was een terugkerend aandachtspunt op onze agenda. Concreet betekende het dat sommige activiteiten van het Dharmahuis in 2020 kwamen te vervallen, andere vonden plaats in digitale vorm. Zo kon het Dharmahuis toch contact houden met belangstellenden en hun meditatiebeoefening blijven ondersteunen. Wel zagen we een terugloop van deelname aan cursussen.

Er waren ook nieuwe initiatieven. In het voorjaar heeft een cursist van het Dharmahuis aangegeven zen-monnik te willen worden. Hij verbleef hiervoor een half jaar op proef in het Dharmahuis. Na deze periode besloot hij af te zien van de zentraining als unsui (zen-monnik). Momenteel is er nog één unsui in training. Daarnaast gaven vier mensen aan zich te willen voorbereiden op het afleggen van de Boeddhistische geloften.

Lopende activiteiten.
Ook dit jaar werden wekelijkse zencursussen verzorgd. Twee cursussen in Leeuwarden en één in Moddergat. Vanaf maart waren de cursussen digitaal. Bij de versoepelingen van juni tot oktober, was het weer mogelijk om naar het Dharmahuis te komen voor activiteiten, wel met 1,5 m afstand en hygiënische maatregelen. Het Dharmahuis kon daaraan voldoen. Het had wel gevolgen voor het aantal cursisten en het in acht nemen van gedragsregels. De cursus in Moddergat bleef digitaal. Het bleek dat hiermee ook belangstellenden van ver konden deelnemen.
. De ochtendmeditatie en zenochtenden kwamen te vervallen.
. De maandelijkse studiebijeenkomsten vonden plaats rond het boek “Zen-begin, eindeloos met zen beginnen” van Shunryu Suzuki. De samenkomsten waren digitaal.
. De nieuwsbrief verscheen het afgelopen jaar drie keer. Hierin werden activiteiten van het Dharmahuis onder de aandacht gebracht van ruim 300 abonnees.
. Dit jaar hebben we afgezien van een bijeenkomst voor vrienden van het Dharmahuis. Niet alleen vanwege het niet fysiek bijeen kunnen komen, maar ook hadden we twijfels of er behoefte was aan een samenkomst.
. In januari en in september werd een introductiemiddag met aansluitend een introductiecursus georganiseerd.
. In de zomer werd evenals vorig jaar een natuurretraite aangeboden. Het bleek een waardevolle activiteit en blijft een vast onderdeel in het zomerprogramma.
. Het jaarlijkse oudejaarsprogramma, wereldwijd mediteren voor vrede, kwam vanwege corona te vervallen.

Eenmalige activiteiten
. Dit jaar startte een groep die zich gaat voorbereiden op het doen van de Boeddhistische geloften.

Netwerk
. Kleurrijk Friesland organiseert twee keer per jaar een kleurrijke viering waar afgevaardigden van de “grote” religies en levensbeschouwingen aan meedoen. Het Dharmahuis neemt hieraan deel als Boeddhistische organisatie. Zo ook aan de kleurrijke wandelingen twee keer per jaar langs de gebedshuizen en religieuze ontmoetingsplekken in Leeuwarden. Vanwege de coronamaatregelen zijn dit jaar geen activiteiten georganiseerd.
Het Dharmahuis is lid geworden van het landelijk netwerk van Boeddhistische organisaties, de BUN, Boeddhistische Unie Nederland.

Publiciteit
. Het Dharmahuis streeft ernaar om in Leeuwarden en omgeving zichtbaar te zijn, om daarmee bereikbaar te worden voor mensen die geïnteresseerd zijn in zen. Interviews vonden plaats met de Liwwardders en de Leeuwarder Courant.

Bestuur
Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar zeven keer. De bestuurssamenstelling is gewijzigd. Hervé Jamin verlaat als voorzitter het bestuur vanwege een baan elders. Wilco Sinnema neemt het voorzitterschap over. Relinde van der Stouwe neemt de plaats in van de penningmeester die het bestuur verlaat. Naast de terugkerende agendapunten vroegen een aantal zaken onze aandacht.
. Wat is het financiële reservebeleid van de stichting. Aan de hand van een risicoanalyse namen we een besluit over aanvaardbare financiële risico’s.
. De rol van de spiritueel leider. We kwamen tot een formele beschrijving van de positie van de spiritueel leider en voegde deze toe aan het huishoudelijk reglement.
. De omschrijving van de missie van het Dharmahuis werd in een besluit vastgelegd.
. Bij het opheffen van de eerste lockdown begin juni, bleek een teruglopende animo voor activiteiten. Minder cursisten namen deel aan de cursussen. We vroegen ons af wat er speelt bij mensen die stoppen en bij mogelijke belangstellenden. In een speciale bezinningsbijeenkomst verkenden we deze vragen. Voor feedback van cursisten en oud-cursisten formuleerden we vragen. Op basis hiervan stelden we een vragenlijst op. De enquête zal in 2021 worden uitgezet.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Wilco Sinnema
Secretaris: Lisette Durenkamp
Penningmeester: Relinde van der Stouwe
Spiritueel leider: Tenjo Schröder