ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Stichting Dharmahuis is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Daarmee is de Stichting vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Hierdoor gaat het volledige bedrag van uw gift naar de stichting.
Voor donateurs bestaat er ook een fiscaal voordeel. Zo zijn onder andere periodieke schenkingen aftrekbaar. Hierbij gaat het om een vaste gift voor een periode van ten minste vijf jaar.

Stichting Dharmahuis Leeuwarden biedt gelegenheid voor de beoefening van en kennismaking met zenmeditatie. Het Dharmahuis maakt deel uit van het International Zen Institute of America and Europe (IZIAE).

Doelstelling
Zoals in de statuten staat heeft de stichting als doel: het uitdragen van het zenboeddhisme ter bevordering van het welzijn van het publiek, zoals dat wordt gepresenteerd door zenmeester Prabhasa Dharma en haar opvolgster zenmeester Jiun Hogen. Het Dharmahuis is georiënteerd op Leeuwarden en omgeving. De doelgroep is iedereen die geïnteresseerd is in zenboeddhisme. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Werkzaamheden
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
– het vestigen van een zenmeditatie centrum in Leeuwarden
– voor de realisatie van het centrum de benodigde financiële middelen verwerven.
– het organiseren van bijeenkomsten zoals wekelijkse zencursussen, een aantal keer per jaar zendagen of aan het zenboeddhisme gelieerde cursussen.
– verzorgen van de publiciteit
– introductie bijeenkomsten om geïnteresseerden kennis te laten maken met het zenboeddhisme.
– deelnemen aan samenkomsten om het zenboeddhisme te vertegenwoordigen in het kader van interculturele ontmoetingen ter bevordering van een vreedzame samenleving.
– het vervaardigen en verspreiden van een nieuwsbrief waarin donateurs op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het ontmoetingscentrum

Organisatie
De werkwijze van de stichting verloopt volgens het sociocratisch organisatiemodel.
Het bestuur bestaat momenteel uit:
voorzitter, Marjolein Nengerman
secretaris, Mark Tiele Westra
penningmeester, Relinde van der Stouwe
algemeen lid, Tenjo Schröder
algemeen lid, Thomas Algra

Beheer van het vermogen
Inkomsten die nodig zijn om de doelstelling te verwezenlijken komen van:
– bijdragen van deelnemers aan activiteiten,
– (periodieke) donaties van donateurs
– fondsen en subsidies
– legaten,
– verhuur van de meditatieruimte,
– inkomsten uit externe diensten, zoals workshops zenboeddhisme elders

Het bestuur besluit met gelijkheid van stemmen over de besteding van het vermogen. Geen enkel persoon kan dus beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. De bestuursleden ontvangen enkel onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.

De Dharmaleraar is niet in dienst van de stichting en ontvangt een geringe vergoeding per activiteit.

Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt enkel gebruikt om de doelstelling te verwezenlijken en wordt derhalve aangewend voor het beschikbaar maken en houden van de meditatieruimte en het verzorgen van de diverse bijeenkomsten. Het vermogen zal niet groter zijn dan dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de voortgang.

Bij ontbinding van de stichting wordt het batig liquidatiesaldo geschonken aan een ANBI-organisatie met eenzelfde of verwante doelstelling. Het bestuur neemt het besluit hierover.

Jaarverslagen

Klik hier voor het financiele jaarverslag van 2024

Klik hier voor de toelichting van het financiële jaarverslag van 2024

Klik hier voor het financiele jaarverslag van 2023

Klik hier voor de toelichting van het financiële jaarverslag van 2023

Klik hier voor het jaarverslag van 2022.

Klik hier voor het financiële jaarverslag van 2022.

Klik hier voor het financiële jaarverslag van 2021

Klik hier voor de toelichting van het financiële jaarverslag van 2021

Klik hier voor het inhoudelijke jaarverslag van 2021

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met Tenjo Schröder of Relinde van de Stouwe.
Tel: 06-11755886
Email: contact@dharmahuis.nl

Bankrekening: NL85 TRIO 0197 9255 53
Kvk: 61140899
RSIN: 854226138
btw-id: NL001171505B40