Jaarrekening 2017

BATEN EN LASTEN 2017

BATEN

2017

begroting

2016

Cursusgelden (ex BTW)

6688,43

8.280

9.318,61

Bijdragen speciale bijeenkomsten /winkel

871,90

1.012

28,93

Verhuuropbrengsten

2985,00

2.800

1.280,00

Vriendenbijdrage (*1)

1895,49

400

4.587,52

Totaal baten stichting

13.157,12

15.215,06

Giften Dharmafonds

150,00

715,00

Overige geoormerkte giften

2400,00

Totaal geoormerkte giften

3070,00

715,00

Totaal baten

15.707,12

15.930,06

LASTEN

Begeleiding cursussen (incl. reiskosten)

4495,36

5.235

5060,84

Begeleiding speciale bijeenkomsten

444,60

892

Huur en vaste lasten

5023,00

2143

5.503,74

Overige Kosten speciale bijeenkomsten /inkopen winkel

556,450

246,84

Algemene kosten stichting (telecommunicatie, bankkosten, verzekering, verzorging ruimte etc.)

1898,75

1.600

2.234,26

Totaal lasten stichting

12.418,16

13.045,68

Bijdragen vanuit Dharmafonds

217,00

0,00

Kosten geoormerkte activiteiten

615,76

0,00

Totaal lasten t.l.v. geoormerkte gelden

-832,76

0,00

Totaal lasten

13.250,92

15.607,35

Saldo Stichting

218,65

2.169,38

Saldo Dharmafonds

-67,00

715,00

Saldo geoormerkte gelden

2304,24

Saldo Project “Dharmahuis onder dak”

-2.561,67

Saldo Totaal

2.456,20

322,71

Saldo = toevoeging / onttrekking aan algemene reserve resp. reservering geoormerkte gelden

en Dharmafonds

(*1) inclusief “gift” van 11,79 als toevallige baten om de balans sluitend te maken

Ontwikkeling van het vermogen

BALANS per 31-12-2016

ACTIVA

PASSIVA

Kas

0,00

Nog te betalen over 2016

843,17

Bank

7669,15

Reeds ontvangen voor 2017

0,00

Nog te ontvangen

693,85

Te verrekenen BTW

10,00

Reservering geoormerkte giften

2.976,67

Dharmafonds

715,00

Algemene reserve

3818,16

Totaal

8.363,00

8.363,00

BALANS per 31-12-2017

ACTIVA

PASSIVA

Kas

0,00

Nog te betalen over 2017

1042,04

Bank

10208,40

Reeds ontvangen voor 2018

0,00

Nog te ontvangen

1135,67

Te verrekenen BTW

336,00

Reservering geoormerkte giften

4760,91

Dharmafonds

648,00

Algemene reserve

4557,12

11.344,07

11.344,07

TOELICHTING

Financieel gezien kan 2017 gezien worden als een stabiel jaar. De hoogte van de baten zijn vrijwel gelijk aan de baten van 2016. Toch zijn er enkele bijzonderheden. Om te beginnen is er aanzienlijk minder geld binnen gekomen via de reguliere cursussen. Er was inderdaad een langere periode met minder mensen op de kussens dus het is niet verwonderlijk deze observatie terug te zien in de financieën. Vanaf eind 2017 lijkt er weer een toename te zijn van het aantal cursisten dus aanpassingen in de begroting lijken vooralsnog niet noodzakelijk. De (tijdelijke) terugloop in cursusgeld is voor een groot deel gecompenseerd door een toename in huuropbrengsten. Verwacht mag worden dat in 2018 de huuropbrengst vergelijkbaar zal zijn als afgelopen jaar. De winkel en de speciale bijeenkomsten hebben goede inkomsten opgeleverd. Voor een duidelijke beeld is het plan deze posten separaat te gaan vermelden.

De donaties en vriendenbijdragen zijn van hetzelfde niveau als vorig jaar. Boekhoudkundig is dit echter anders geboekt. Enkele jaren geleden is er royaal gedoneerd voor het project “Dharmahuis onder dak”. Daarvan was nog een aardig spaarpotje over voor toekomstige verbeteringen aan de ruimte. Deze middelen zijn nu onder gebracht in de post “geoormerkte gelden” en daarvan zullen alleen speciale projecten gefinancierd worden. Aan deze post worden nieuwe geoormerkte donaties toegevoegd. Voor 2017 is dat een uitermate royale eenmalige donatie van een anonieme sponsor en de donaties die zijn opgehaald naar aanleiding van de Osho ordinatie. Dit resulteert in een iets andere presentatie van de ontvangen donaties op de jaarrekening. Het is een serieuze overweging om in 2018 uit deze gelden een mooi klinkende grote gong aan te schaffen.

Met de uitgaven is afgelopen jaar een trend van spaarzaamheid waar te nemen. Alle lasten zijn lager dan voorgaand jaar. Uitzondering is de post Speciale bijeenkomsten/winkel maar op deze post zijn ook aanzienlijk meer baten ontvangen.

Het gaat dus goed met de stichting. Met de financiele administratie gaat het echter nog niet helemaal perfect. Met slechts een correctie van een kleine 12 euro is de balans kloppend gemaakt.

De penningmeester.